Wonen, werken en leven op natuur

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de Mobiele Interieurwinkel (kvk 71829156);
Afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

ARTIKEL 2 – De Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer worden door Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom
1. Ondernemer is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten op de bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst
1. Alle offertes zijn gedurende de op de offerte vermelde termijn geldig.
2. Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.
3. Indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft Ondernemer het recht deze door te berekenen aan Afnemer.

ARTIKEL 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer blijft eigenaar van alle door hem aan de afnemer geleverde producten tot het moment dat Afnemer alle producten heeft betaald.
2. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en afnemer is niet gerechtigd de producten te verpanden totdat volledige betaling van alle producten heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6 – De levertijd
1.Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is ondernemer niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van afnemer.
2. Indien bestelling op afroep overeengekomen is, geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen voornoemde termijn, dan heeft ondernemer het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van afnemer
1. Afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de producten af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2. Afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk benodigde gegevens zoals de ligging van de leidingen.
3. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
4. Afnemer stelt ondernemer op de hoogte van omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.
5. Afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8 – De betaling
1. Indien ondernemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.,
2. Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn betaalt, is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
4. Ondernemer is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn bevoegd invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle door ondernemer te maken kosten voor invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
5. Ondernemer is gerechtigd om na de in lid 2 genoemde betalingstermijn rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt 2% per maand waarbij een deel van de maand als een volle maand wordt gerekend.

ARTIKEL 9 – De annulering
1. Bij ontbinding of opzegging van de overeenkomst is afnemer een schadevergoeding verschuldigd welke gelijk is aan 60% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

ARTIKEL 10 – Extra kosten
1. Kosten die ontstaan doordat afnemer de uitvoering of voortgang van het werk onmogelijk maakt, komen voor rekening van afnemer. Dit kan zijn afval, vloerbewerking voorafgaande aan de stoffering enz.

ARTIKEL 11 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan ondernemer kan worden toegerekend, worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opgeschort.
2. Indien nakoming van de overeenkomst voor ondernemer geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, is ondernemer gerechtigd de overeenkomst voor dat deel te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
− het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
− het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, water, c.v.-leidingen en haarden, nalatig onderhoud, ontbreken van goede stofzuiger met roterende borstel;
− veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
− een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer en/of een onvoldoende vlakke ondervloer.
− bij trapstoffering komt het vaak voor dat de nieuwe/oude verf niet goed is weg gekrabd of te licht geschuurd is, dit veroorzaakt loslatende treden.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

ARTIKEL 14 – Recht van retour
Alle vloerkleden en tapijten worden op maat gemaakt en geleverd deze hebben geen recht van retour ivm maatwerk.

ARTIKEL 15 – Klacht
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@demobieleinterieurwinkel.nl. We wensen ten alle tijde een onderzoek in te stellen, als de klacht gegrond is komen we graag tot een constructieve oplossing.